Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezúročné půjčky na odkup bytů.

26. 3. 2010
Bezúročné půjčky na odkup bytů od společnosti MUROM, a. s.
 
Na základě prodeje bytového fondu ČEZ společnosti Murom, a. s., v loňském roce, si mohou zaměstnanci společnosti ČEZ, a. s., požádat o bezúročnou půjčku na odkup bytu, ve kterém bydlí.
 
O půjčku si zaměstnanci mohou žádat po obdržení cenové nabídky. Podmínkou pro zařazení mezi žadatele je dodání žádosti o půjčku včetně všech potřebných příloh – cenová nabídka, akceptace cenové nabídky a výpis z katastru nemovitostí (postačující je v elektronické podobě z internetu).
 
Pokud se rozhodnete využít bezúročnou půjčku k financování odkupu bytu, zašlete žádost a přílohy do útvaru realizace benefitů. Žádosti se budou posuzovat najednou, proto tyto 4 podklady zašlete co nejdříve po obdržení cenové nabídky.
 
 
Obecné zásady

1. Bezúročná půjčka je splatná nejdéle do pěti let od podpisu smlouvy o   bezúročné půjčce, viz. splátkový kalendář.

 2. V případě ukončení pracovního poměru dlužníka jej personální útvar vyzve k sepsání uznání dluhu. Bezúročná půjčka je splatná do tří měsíců ode dne ukončení pracovního poměru s výjimkou ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů (§ 52, písm. a) až c) zákoníku práce), kdy je zachována doba splatnosti a výše splátek podle sjednaných podmínek smlouvy. Je-li dlužník, který již není zaměstnancem, v prodlení se zaplacením i jen jediné splátky, ztrácí výhodu dalších jednotlivých splátek dohodnutých v souladu s uzavřenou smlouvou. Zbývající část bezúročné půjčky se stává splatnou prvním dnem následujícího kalendářního měsíce. Věřiteli vzniká současně nárok na úrok z prodlení podle § 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., z celkové dlužné částky, a to až do konečného zaplacení dluhu.
 
3. Zaměstnanci nelze poskytnout souběžně dvě půjčky a nelze mu poskytnout další bezúročnou půjčku před splacením předešlé.
 
4. Zpravidla nemá zaměstnanec nárok na poskytnutí bezúročné půjčky v daném roce, ve kterém jednu půjčku doplatil (jen výjimečně v ojedinělých případech).
 
5. Bezúročné půjčky jsou poskytovány bezhotovostní formou a to:
 
  k účelu podle bodu 1 kap. 1. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedeným v kupní smlouvě (smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy), nebo v případě úhrady členského vkladu v bytovém družstvu nebo úhrady podílu společníka v obchodní společnosti či členství v jiné právnické osobě kupující dům na účet této právnické osoby, tj. na účet kupujícího, dále v případě stavby bytu nebo domu na účet dodavatele
 
-   na účely podle bodů 2 kap. 1. úhradou faktur předložených zaměstnancem, znějící na jméno zaměstnance, jejichž výše nesmí přesahovat celkovou částku přidělené půjčky.
 
6. V případě poskytnutí bezúročné půjčky do výše 50 000,- Kč včetně není požadován ručitel. Podmínkou poskytnutí bezúročné půjčky nad 50 000,- Kč je zajištění bezúročné půjčky ručením. Za dluh zaměstnance ručí jeden ručitel. Ručitelem zaměstnance musí být opět pouze zaměstnanec ČEZ, a. s., kterému již uplynula zkušební doba a u něhož není předpokládám odchod, např. do starobního důchodu po dobu splácení poskytnuté půjčky.
 
7. Bezúročnou půjčku nelze poskytnout na úhradu nákladů, které byly kryty z půjčky od peněžního ústavu nebo z jiných zdrojů a dále na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vypořádání dědiců a jiné majetkoprávní vypořádání.
 
8. Zaměstnanec splácí bezúročnou půjčku pravidelnými měsíčními splátkami, jejichž výše je dohodnuta ve smlouvě o bezúročné půjčce a splácení začíná měsícem, ve kterém bylo zahájeno čerpání půjčky.
 
9. Zaměstnanec musí začít čerpat půjčku do 3 měsíců od podpisu smlouvy a vyčerpat ji do jednoho roku. V případě nedodržení podmínky začátku čerpání do 3 měsíců, bude zaměstnanci půjčka odebrána. Pokud zaměstnanec nestihne částku do jednoho roku vyčerpat a nebude toto zdůvodněno, půjčka mu bude snížena na doposud vyčerpanou částku, další čerpání nebude již dovoleno.
 
10. Na žádost dlužníka může zaměstnavatel z vážných osobních důvodů dohodnout se zaměstnancem odklad splácení bezúročné půjčky nebo změnit splátkový kalendář a to i v případě, že se tím prodlouží doba splatnosti. Tato změna bude předmětem dodatku ke smlouvě o bezúročné půjčce. Dlužník podává žádost písemně příslušnému zaměstnanci útvaru realizace benefitů.
 
11. Splacení zůstatku bezúročné půjčky nelze prominout, pouze v závažných případech může ředitel divize personalistika rozhodnout jinak.
 
12. Smlouva o bezúročné půjčce, případně její dodatky, jsou založeny u zaměstnance útvaru realizace benefitů.
 
13. Výpočet úroku:
 
Výše úroku = cena obvyklá (zůstatek pohledávky za zaměstnancem k poslednímu dni měsíce přesahující limit pro osvobození) x Měsíční výše úrokové sazby, kde:
 
měsíční výše úrokové sazby = hypoindex (zjištěný za předchozí měsíc) / 12
a její výše se stanovuje měsíčně dle Hypoindexu předchozího měsíce zjištěného společností Fincentrum (www.hypoindex.cz).
 
 Příloha č. 1 – Splátkový kalendář
 
Výše půjčky
Minimální měsíční splátka
20 000
1 000
30 000
1 250
40 000
1 350
50 000
1 450
60 000
1 550
70 000
1 650
80 000
1 750
90 000
1 850
100 000
2 000
110 000
2 150
120000
2 300
130 000
2 450
140 000
2 600
150 000
2 750
160 000
2 900
170 000
3 000
180 000
3 100
190 000
3 250
200 000
3 350
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

kdo to?

(P.S., 27. 3. 2010 11:24)

dobře, v pořádku. Děkuji za vysvětlení.
Pavel

RE: kdo to?

(Admin, 27. 3. 2010 10:10)

Přijměte omluvu za to,že jste nemohl příspěvek napsat pod tento článek kam byl původně určen. Bylo to chybou Administrátora. Na žádost majitele stránek pana Kucharského, byl tento příspěvek v původním znění překopírován na Vámi požadované místo.

kdo to?

(P.S., 27. 3. 2010 5:12)

...kdo sem vložil můj článek?
Včera to nebylo možné!!!

Překopírováno z úvodní stránky

(Admin, 26. 3. 2010 18:50)

P.S.: Pod článek v rubrice Aktuálně nelze vložit komentář, tak píšu sem. Ta podpora (půjčka) je teda něco. A ke všemu bezúročná. No pánové na ČEZU všechna čest. Škoda, že je jen pro Čezáky. Ale jinak super.