Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společnost MUROM a.s. odeslala upomínku dlužníkům

5. 11. 2009
Oznámení nájemníkům bytů
v obci Štěchovice, Solnice, Vrané nad Vltavou a
o odeslání výzvy k zaplacení dluhu s příslušenstvím
 
Smlouvou o převodu vlastnictví k nemovitostem a o postoupení pohledávek ze dne 29. 6. 2009, společnost ČEZ, a.s. postoupila společnosti MUROM a.s. pohledávky, které vznikly v souvislosti s nájmem bytů v domech, které si společnost MUROM a.s. od společnosti ČEZ, a.s. touto smlouvou zakoupila. V souladu s ust. § 524 občanského zákoníku přešlo spolu s postoupenými pohledávkami na společnost MUROM a.s. i jejich příslušenství a všechna práva s pohledávkami spojená. Nájemníci, kteří měli dluh na nájemném či na službách spojených s nájmem bytu anebo dluh na příslušenství těchto pohledávek, se tak stali dlužníky společnosti MUROM, a.s.

 

V těchto dnech společnost MUROM a.s. nájemníkům bytů – dlužníkům (dále jen „dlužník“) rozesílá doporučené dopisy, kterými je vyzývá k zaplacení jejich dluhu s příslušenstvím, když tento dluh je v zaslané výzvě vyčíslen k 30. 9. 2009 a sestává z 

 
·         jistiny, tj. dluhu na nájemném, na doplatcích za služby (za užívání spojená s nájmem  bytu) a na zálohách na služby;
 
·         příslušenství,            
 
a) tj. poplatku z prodlení;
Podle § 697 občanského zákoníku platí, že nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s nájmem bytu (služby) do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výši poplatku z prodlení stanoví ust. § 2, 3 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, a činí 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Pokud se tedy nájemník bytu dostal do prodlení s úhradou nájemného či úhradou záloh na služby či doplatku za služby, je společností MUROM a.s. vyzýván k zaplacení nejen dlužné částky, ale i poplatku z prodlení, který je vypočten v souladu s uvedenými právními předpisy.  Ve výzvě je poplatek z prodlení podrobně specifikován po jednotlivých měsících.
 
b)     nákladů spojených s uplatněním pohledávky;
společnost MUROM, a.s. na těchto nákladech požaduje 500,- Kč od každého dlužníka (v případě manželů a společných nájemců je částka požadována jednou). V  této částce je zahrnuto nejen poštovné a další hotové výdaje, ale i odměna za právní služby spojené s uplatněním pohledávky.

 

Výzva k zaplacení byla vypracována z podkladů, které má společnost MUROM a.s. k  dispozici od společnosti ČEZ a.s. resp. od bývalé správcovské společnosti IKON, s.r.o.  

Od 1. 10. 2009 správu domů pro shora uvedené lokality provádí společnost KENS spol. s r.o., Rokycanova 1, Chomutov, PSČ 430 01, tel. 474 628 630, 474 623 855, fax. 474 686 204 anebo nechanicka.kens@gmail.com. Proto pokud dlužník, kterému bude výzva k  zaplacení doručena, bude mít za to, že vyúčtování dluhu a jeho příslušenství není věcně správné proto, že některé jeho platby nebyly zaúčtovány vůbec anebo byly zaúčtovány nesprávně (v nesprávné výši či k  nesprávnému datu), nechť nejprve kontaktuje společnost KENS spol. s r.o. a pokusí s ní tyto nesrovnalosti vyřešit. Pro jednání se správcovskou společností je ovšem nutné, aby dlužník měl u sebe doklad, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že částku, která je mu účtována jako dluh, zaplatil anebo že s  úhradou částky, u níž je mu účtován poplatek z prodlení, nebyl v prodlení, tj. zaplatil ji v plné výši a v termínu splatnosti (např. výpis z účtu, poštovní poukázku, apod.). Se správcovskou společností však není možno řešit žádosti o prominutí dluhu, o povolení splátek, apod. 

Jestliže se nepodaří dlužníkovi věc vyřešit se společností Městská energie, s.r.o., je možné se obrátit na právní zástupkyni společnosti MUROM a.s. advokátku Mgr. Barboru Horákovou, a to dopisem zaslaným na adresu advokátní kanceláře, Praha 5 – Smíchov, Pecháčkova 1245/8, PSČ 150 00, nebo e-mailem zaslaným na adresuupominky@murom.cz. Aby bylo možno posoudit, zda je námitka dlužníka k vyúčtování oprávněnou či nikoliv, musí dlužník do svého dopisu nejen konkrétně uvést, kterou částku považuje ve vyúčtování za zaúčtovanou nesprávně a z jakého důvodu, ale svou námitku musí také prokazatelným způsobem doložit (kopie výpisu z účtu, poštovní poukázky, apod.). Advokátka bude v  této věci úzce spolupracovat se společností KENS spol. s r.o., a proto pokud dlužník bude schopen své námitky k vyúčtování vyřešit u KENS spol. s r.o., bude o tom advokátka přímo od správcovské společnosti informována.

Předem společnost MUROM a.s. zdůrazňuje, že dohody o splátkách dluhu s  příslušenstvím a dohody o pozdějším termínu úhrady nebudou s dlužníky uzavírány, jen ve zcela výjimečných případech hodných mimořádného zřetele (např. vážné onemocnění nájemce spojené dlouhodobě se ztrátou příjmu, apod.) je společnost MUROM a.s. ochotna o takových dohodách s dlužníkem jednat. Bude se však jednat opravdu o zcela ojedinělé případy, na ostatní žádosti nebude brán zřetel. Každý nájemník si musí být vědom své povinnosti platit řádně a včas nájemné za byt a úhrady za služby a pokud tuto svou základní povinnost neplní, musí si nést veškeré následky s tím spojené.

 
 
V Praze dne 5. 11. 2009                                                            
                                                                                               představenstvo MUROM a.s.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář