Jdi na obsah Jdi na menu
 


I n f o r m a c e n á j e m n í k ů m

19. 7. 2009
I n f o r m a c e    n á j e m n í k ů m
o   p r i v a t i z a c i   b y t o v é h o   f o n d u
 
Vážení nájemníci,
 
v návaznosti na předchozí informace si Vás dovolujeme společně informovat, že byla uzavřena první etapa privatizace bytového fondu ve vlastnictví společnosti ČEZ, a.s. Tato první etapa spočívala ve zpracování sociálně přijatelného řešení pro prodej uvedeného bytového fondu a to zejména z pohledu nájemníků předmětných bytů, avšak současně za dodržení všech platných právních předpisů, které je povinna společnost ČEZ, a.s., dodržovat. Přípravou koncepce a organizací celého průběhu tohoto záměru byla pověřena advokátní kancelář KINDL & PARTNEŘI.
 
Vzhledem k významu tohoto procesu si Vás tímto dovolujeme pozvat na setkání zástupců Skupiny ČEZ a Vás, nájemníků předmětných bytů. Na tomto setkání Vám budou poskytnuty další informace ve vztahu zejména k druhé etapě privatizace předmětného bytového fondu. Tohoto setkání se kromě Vás zúčastní zástupci skupiny ČEZ, zástupce advokátní kanceláře KINDL & PARTNEŘI a rovněž pan Václav Kucharský. Toto setkání, na které Vás tímto zveme, se uskuteční:
 
v sobotu dne 1.8.2009 od 9:30 hodin
v prostorách Kulturního domu Střelnice v Kadani
Čechova 147, PSČ 432 01 Kadaň
 
Již nyní si Vám dovolujeme touto cestou poskytnout některé základní informace. 
 
První etapa uvedeného procesu byla nyní završena uzavřením kupní smlouvy, na základě které vítězný uchazeč nabude do svého vlastnictví předmětné bytové domy včetně souvisejících pozemků a dále i veškeré pohledávky, které se vztahují k předmětnému bytovému fondu (nedoplatky na nájemném a službách, které jsou s nájmem spojeny). S ohledem na právě uvedené si Vás dovolujeme informovat, že počínaje dnem 30.6.2009 náleží dále uvedenému úspěšnému uchazeči veškerá plnění vyplývající z předmětných nájemních smluv. O podrobnostech týkajících se plateb za nájemné a služby v souvislosti se změnou vlastnictví k předmětným nemovitostem budete v nejbližší době včas informováni. Do této doby Vás žádáme, abyste platby na nájemné a služby prováděli obvyklým způsobem a ve stanovených termínech.
 
Nyní si Vám dovolujeme podat informaci o druhé etapě privatizace, v rámci které budou řádní nájemci předmětných bytů, kteří řádně plní své povinnosti z nájemních smluv, mít možnost nabýt do svého vlastnictví byt, který budou na základě platné a účinné smlouvy k rozhodnému dni oprávněně užívat. Rozhodný den pak nastane 9. měsíc od nabytí vlastnického práva k předmětným nemovitostem společností MUROM, a. s.
 
Novým vlastníkem předmětného bytového fondu se stane společnost MUROM, a.s. (kontaktní údaje jsou uvedeny níže), která uspěla v předmětném poptávkovém řízení a veškeré své finanční závazky vůči společnosti ČEZ, a. s., již splnila. Společnost ČEZ, a. s., však v předmětné smlouvě kupní zavázala společnost MUROM, a. s., k postupu, na základě kterého budete moci předmětné byty do svého vlastnictví nabýt. Nad dodržováním těchto závazků bude dále dohlížet advokátní kancelář KINDL & PARTNEŘI. Společnost MUROM, a. s., dále složila naší společnosti vysokou finanční kauci, která bude této společnosti vrácena až po té, co budou závazky vůči Vám, nájemníkům, splněny.
 
Nyní k samotnému procesu druhé etapy. Společnost MUROM, a. s., je povinna do 6ti měsíců od vkladu práva vlastnického k předmětným nemovitostem (tj. od okamžiku, kdy se stane jejich vlastníkem) vymezit ve všech bytových domech jednotky dle zákona číslo 72/94 Sb. v platném znění (zákon o vlastnictví bytů). Po uplynutí této lhůty je dále povinna všem oprávněným nájemcům zaslat do 3 měsíců písemnou nabídku na odkup příslušné bytové jednotky. Ti z Vás, kteří budou mít o odkup zájem, pak budou mít možnost příslušnou smlouvu s uvedenou společností uzavřít.
Nepochybně jednou z nejvýznamnějších otázek je otázka ceny předmětné bytové jednotky. Cena za 1 m2 příslušné bytové jednotky Vám bude sdělena na výše uvedeném setkání dne 1.8.2009, kdy Vám podáme přesné informace a odpovíme na Vaše dotazy. Nájemce, resp. nájemci, pak k takto stanovené ceně za 1 m2 uhradí zákonnou daň z převodu nemovitostí, správní poplatky za vklad do KN a dále náklady spojené s ověřením podpisů, je-li toto ověření zákonem vyžadováno. Cena předmětné bytové jednotky pak tedy bude vypočítána jako součin ceny za 1 m2 (plocha bytů bude vypočtena jako celková podlahová plocha všech místností a dále ½ podlahové plochy balkonů a teras) a plochy příslušné bytové jednotky vyjádřené v m2.
 
Za účelem dostatečné informovanosti, Vás nájemníků, budou nejpozději od 3. 8. 2009 uvedena do provozu zvláštní telefonní čísla společnosti MUROM a. s., a dále advokátní kanceláře KINDL & PARTNEŘI, na kterých budete moci každé úterý a čtvrtek od 14:00 hod. do 16:00 hod. obdržet další podrobnější informace týkající se druhé etapy privatizace předmětného bytového fondu. Od 3.8.2009 bude dále v provozu zvláštní internetová stránka společnosti MUROM a.s. www.murom.cz, na které budou k dispozici veškeré nezbytné informace a rovněž tak i informace o průběhu druhé etapy privatizace.
 
Vážení nájemníci, v případě potřeby, prosím, kontaktujte od 3.8.2009 advokátní kancelář KINDL & PARTNEŘI, která je za Skupinu ČEZ pověřena dohledem nad průběhem druhé etapy privatizace.
 
Advokátní kancelář
KINDL & PARTNEŘI
Pracoviště Praha
JUDr. Ondřej David, Ph.D.
K Safině 669
149 00 Praha 4
Tel.: +420 732 327 105
Email: david@kindl-partneri.cz
 
Dále si Vám dovolujeme poskytnout kontaktní údaje na společnost MUROM a. s., která bude průběh druhé etapy privatizace bytového fondu realizovat.
 
MUROM a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem
v oddíle B, vložce 319
IČ: 472 82 576
Sídlo: Radniční ul. č. 3, 434 01 Most
Provozovna: Koněvova 1686/112, 130 00 Praha 3
Odpovědná osoby:
Ing. Jiří Drábek – člen představenstva
Mgr. Barbora Horáková – právní zastoupení společnosti
Email: multiekonomie@multiekonomie.cz
Tel.: +420 732 327 104
 

 

Za nájemníky

Václav Kucharský              

 

 

Za společnost   ČEZ, a. s.    

 Ing. Ivan Lapin       ředitel divize Správa

 

ČEZ Správa majetku s. r. o.

Ing. Jan Kalina        generální ředitel 

                                               

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář